O studiach

Nazwa studiów podyplomowych:

Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami

Organizator studiów podyplomowych:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Dokładny adres organizatora:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon D-1, pokój 121
tel. 12 617 36 22
fax 12 633 23 14
e-mail: cioch@agh.edu.pl
http://www.halas.agh.edu.pl , http://kmiw.imir.agh.edu.pl/

Osoba do kontaktu:

dr inż. Witold Cioch

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe prowadzone będą w zakresie dwóch specjalności:
 • Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami pochodzącymi od środków transportu
 • Ochrona stanowiska pracy przed hałasem i drganiami.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy o zjawisku powstawania drgań i hałasu, zapoznanie z metodami pomiarów wibroakustycznych, oceną zagrożeń hałasem i drganiami oraz możliwościami ich redukcji. Słuchaczom przedstawione zostaną obowiązujące w Polce i Unii Europejskiej normy oraz przepisy prawne. Program studiów poszerzono o tematykę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem oraz psychologię pracy obejmującą sztukę negocjacji i praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem.

Program studiów

 • Podstawy wibroakustyki
 • Zagrożenia wibroakustyczne
 • Metody pomiaru drgań i hałasu
 • Wzorcowanie przetworników pomiarowych
 • Zarządzanie jakością, akredytacja, certyfikacja
 • Przepisy i normatywy w Polce i UE
 • Systemy monitorowania środowiska
 • Materiały i ustroje akustyczne
 • Drgania i wibroizolacja
 • Metody przetwarzania i analizy sygnałów wibroakustycznych
 • Mapy i metody modelowania pola akustycznego
 • Eksploatacja obiektów inżynierii lądowej/Ergonomia stanowiska pracy
 • Zabezpieczenia akustyczne w środowisku/Zabezpieczenia akustyczne na stanowisku pracy
 • Raporty i dokumentacja w świetle wymogów prawa ochrony środowiska
 • Psychologia w środowisku pracy

Specjalności:
 • Ochrona przed hałasem i drganiami pochodzącymi od środków transportu
 • Ochrona stanowiska pracy przed hałasem i drganiami

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla inżynierów projektantów, pracowników laboratoriów środowiskowych oraz osób odpowiedzialnych za ochronę stanowisk pracy i środowiska.

Słuchacze studiów podyplomowych posiądą podstawową wiedzę z zakresu akustyki i drgań oraz związanych z nimi zagrożeń. Zapoznają się z oddziaływaniem wibracji i hałasu na człowieka i otoczenie, metodami ich pomiarów i oceną ich wartości. Poznają sposoby zabezpieczeń wibroakustycznych umożliwiających skuteczną ich redukcję. Zdobyta wiedza metrologiczna oraz znajomość obowiązujących przepisów pozwolą absolwentom na zastosowanie współczesnych metod i technologii, zapewniających warunki życia i pracy odpowiadające standardom Unii Europejskiej.

Czas trwania:

2 semestry

Zasady naboru:

Termin zgłoszeń:
do 31 X 2018 r.

Wymagane dokumenty:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe

Tryb zgłoszeń:
kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
30 (15 na specjalność)

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział InInżynierii Mechanicznej i Robotyki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon D-1, pokój 121

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
dr inż. Witold Cioch (tel. 12 617 36 22)

Opłaty:

5 400 zł

Informacje dodatkowe:

Program studiów podyplomowych obejmuje 240 godz. dydaktycznych, realizowanych w systemie dwu-semestralnym. Zajęcia odbywają się w formie trzech zjazdów weekendowych i jednego zjazdu 9-dniowego (dwa weekendy i jeden tydzień roboczy) w semestrze. Dydaktyka prowadzona jest przez wybitnych specjalistów z zakresu akustyki i drgań, pracowników Katedry Mechaniki i Wibroakustyki oraz zaproszonych wykładowców z Ministerstwa Środowiska oraz Głównego Urzędu Miar.